%20

Delilleriyle İman Esasları – Dr. İdris Tüzün – Süeda Yayınları

 48,00

DELİLLERİULE İMAN ESASLARI – SÜEDA YAYINLARI

Stok kodu: 9786058681989 Kategoriler: , , Etiketler: Marka:

İmandaki tahrip, diğer felaketlerin de başlangıcı oldu. Toplumda İslami yaşantı azaldı, ahlak bozuldu. İnsanlar arası bölünmeler, mücadeleler başladı. Siyasi, sosyal ve ekonomik pek çok sıkıntılara maruz kalındı.

Bu felaketlerden kurtulmak için, yeni bir iman hamlesine ihtiyaç vardır. Çünkü iman, bünyesinde potansiyel muazzam bir gücü barındırmaktadır. Bu yüzden Üstad Bediüzzaman “Hakiki imanı elde eden adam, kâinata meydan okuyabilir” der. Bu potansiyel güç, bizim bütün problemlerimizi çözebilecek özelliklere sahiptir.

Toplumun imanını güçlendirebilirsek, geçmişteki parlak dönemlere benzer hallere kavuşabiliriz. Ümmeti yeniden canlandırabilir, insanlık âlemine örnek yeni bir toplum inşa edebiliriz.

Bugün huzur ve saadetini kaybetmiş bütün dünya, böyle bir toplumun özlemini çekmektedir.

ÖNSÖZ
İnanç, (iman) İslâm dininin temelini oluşturur. Bu yüzden inanç esasları üzerinde duran Kelâm ilminin diğer bir adı da “Dinin asılları, kökleri, temelleri” mânasına gelen “Usûlü’d- Din”dir.

Bitkiler, köklerinden beslenirler. Eğer bitkinin kökü sağlamsa, bitkinin diğer unsurları da sağlam, değilse diğer unsurlar da sağlam değildir. Kök topraktan yeteri kadar gıdasını alamazsa, o bitki kurur ve ölür.

İnsan hayatında da inançlar kök vazifesini görürler.

İnsanın kişiliği, karakteri, inançları üzerine inşa edilir. İnanç sağlam ise, insan kişiliği, karakteri de sağlamdır. İnanç sağlam değilse, o insanın kişilik ve karakteri de sağlam olmaz.

İnancı sağlam insanlar zorluklara karşı dirençlidirler. Onlar pek çok zorluğun üstesinden gelirler. İnancı zayıf olanların iradeleri ise, çok zayıftır. Zorluklar karşısında dayanamaz, çabuk mağlup olurlar.

İnancı sağlam insanları manen yıkmak mümkün değilken, inancı sağlam olmayan insanları yıkmak çok kolaydır.

Tarihte inançları sağlam insanlara en güzel örnek Peygamber Efendimiz (sav) ve sahabelerdir.

1400 sene önce Peygamberimiz (sav), şartlar tamamen aleyhinde olduğu halde, tarihin hiçbir devrinde görülmemiş ve hiçbir beşerin de gerçekleştirememiş olduğu bir inkılâbı, çok kısa bir zamanda gerçekleştirdi. Câhiliye Dönemi’ni tamamen ortadan kaldırıp Kur’ân ve sünnete göre şekillenmiş, bütün insanlık âlemine örnek, yepyeni bir toplum, (bir ümmet) oluşturdu.

Peygamberimiz (sav) sayesinde putlara tapan insanlar, gece namaz kılan, gündüz oruç tutan dindarlara; çocuklarını bile acımadan öldüren insanlar, karıncaya bile ayak basamayacak kadar şefkatli bir hale geldiler. Üstelik onlar Peygamberimiz (sav)’den aldıkları terbiyeyle, daha önce bilgisiz, görgüsüz, cahiller iken bütün insanlık âlemine ilim öğreten, örnek, rehber insanlar haline geldiler, medeni kabul edilen milletlere hakiki medeniyeti öğrettiler.

Onların bu güzel hasletlerinin temelinde güçlü, kuvvetli olan imanları vardı. Onların imanı her şeyin üzerindeydi.

Sahabeleri örnek alan Ümmet-i Muhammed de, onların izinden gitti. Onlar da güçlü kuvvetli imanlarıyla, yüzyıllar boyunca, düşmanlarına galip geldiler, İslâm’ı dünyanın büyük bir kısmına hâkim kıldılar ve dünyanın en büyük kültür ve medeniyetlerini kurdular.

Fakat on dokuzuncu ve yirminci yüzyıllarda ümmet, Batı karşısında büyük bir bozguna uğradı. Batının materyalizm, pozitivizm, komünizm, evrim gibi felsefeleri, Âlem-i İslâm’a girdi. Bu felsefeler, ümmetin imanını tahrip etti. Pek çokları, imanını kaybetti, bu felsefelere taraftar oldu. Pek çokları şüphelere, vesveselere dûçar oldu. Toplumda İslamî yaşantı azaldı, ahlak bozuldu. İmandaki tahrip, diğer felaketlerin de başlangıcı oldu. Toplumda birlik kalmadı, insanlar arası bölünmeler, mücadeleler başladı. Siyasî, sosyal ve ekonomik pek çok sıkıntılara maruz kalındı.

İslâm âlemine baktığımız zaman, her tarafta bu problemleri çoklukla görürüz.

İçinde olduğumuz felaketlerden kurtulmak için, yeni bir iman hamlesine ihtiyaç vardır. Çünkü iman, bünyesinde po tansiyel muazzam bir gücü barındırmaktadır. Bu yüzden Üstad Bediüzzaman “Hakiki imanı elde eden adam, kâinata meydan okuyabilir” der. Bu potansiyel güç, bizim bütün problemlerimizi çözebilecek özelliklere sahiptir.

Toplumun imanını güçlendirebilirsek, geçmişteki parlak dönemlere benzer hallere kavuşabiliriz. Ümmeti yeniden canlandırabilir, insanlık âlemine örnek yeni bir toplum inşa edebiliriz.

Bugün huzur ve saadetini kaybetmiş bütün dünya, böyle bir toplumun özlemini çekmektedir.

***

Elinizdeki kitap yukarıdaki arzulara katkıda bulunabilmek amacıyla hazırlanmış, mütevazı bir çalışmadır. Kitap, başta Kur’ân ve sünnetten, geçmiş âlimlerin kitaplarından, bilhassa Üstad Bediüzzaman’ın risalelerinden istifade edilerek hazırlandı. Konular aklî, ilmî delillerle desteklendi.

Kitap hazırlanırken, imanî konuları yeni öğrenenler, bilhassa gençler göz önünde bulunduruldu. Dilin oldukça sade ve anlaşılır olmasına gayret edildi. Sıkıcı olmaması için konular mümkün mertebe kısa tutuldu. (Konuları daha tafsilatlı öğrenmek isteyenler için, başka bir kitabımız şu an hazırlık aşamasında.)

Kitapta, daha önceki kelâm âlimlerinin üzerinde durduğu, fakat günümüzde faydası olmayan bazı kelâmî konulara girilmedi.

Kitabımızın okurlarımıza faydalı olmasını Cenab-ı Hak’dan ümid ediyoruz.

Gayret bizden, Tevfik Cenab-ı Hak’tandır.

İÇİNDEKİLER
Önsöz
Birinci Kısım
1- Ehl-i Sünnet – Selef-i Sâlihîn
Mezheplerin Ortaya Çıkışı
Ehl-i Sünnet Nedir?
Ehl-i Sünnete İşaret Eden Hadisler
2- Bid’at ve Ehl-i Bid’a
Bid’at Nedir?
Bid’atın Çeşitleri
Ehl-i Bid’a
İkinci Kısım
Kelâm İlmi
1- Cibrîl Hadisi
2- Kelâm İlminin Tarifi
3- Kelâm İlminin Gâyesi ve Faydaları
4- Kelâm İlminin Tarihi Seyri
5- Modern Zamanlar ve Kelâm İlmi
Üçüncü Kısım
İman ve İmanla İlgili Meseleler
1- İmanın Tarifi ve Kapsamı
2- İmanın Artması ve Eksilmesi
3- Taklidî İman ve Tahkikî İman
4- Tahkikî İmanın Mertebeleri
5- İman İle Amel Arasındaki İlişki
6- Büyük Günah Kavramı
6- 1- Büyük Günah Kavramı
6- 2- Büyük Günah
6- 3- Büyük Günah Kavramı
7- Her Günahta Küfre Giden Bir Yol Vardır
8- İmanda Lezzet, Küfürde Elem Vardır
Dördüncü Kısım
İman Esasları
Birinci Mukaddime
Her İnsan Aklını Meşgul Eden Sorular ve Cevapları
İkinci Mukaddime
Her Cemal ve Kemal Sahibi, Kendi Cemal ve Kemalini
Görmek ve Göstermek İster
Birinci Esas: Allah’a İman
I- Allah’ın Varlığı
1- Allah’ın Varlığını İspat Etmenin Ehemmiyeti
2- İsbat Delilleri
3- Allah’ın Varlığını İspat Etme Yolları
3- 1- Hudûs Delili
3- 2- Nizam ve Gaye Delili
II- Allah’ın Varlığının Bazı Delilleri
1- Eczahane Misali
2- Dünya Fabrikası
3- Canlılar Ordusu
4- Gıda Ambarı
5- Elektrik Lambaları ve Yıldızlar
III- Allah’ın Sıfatları
A- Zâtî Sıfatlar
a- Tenzihî (Selbî) Sıfatlar
1- Vücud
2- Kıdem
3- Bekâ
4- Vahdaniyet
5- Muhalefetün li’l-havadis
6- Kıyam bi-Nefsihî
b- Sübûtî Sıfatlar
1- İlim
2- İrade
3- Kudret
4- Sem’ ve Basar (İşitme ve Görme)
5- Kelâm
6- Hayat
7- Tekvin
B- Fiilî Sıfatlar
IV- Allah’ın Güzel İsimleri (Esma-i Hüsnâ)
1- Allah
2- İsm-i A’zam
3- Celalî ve Cemalî İsimler
İkinci Esas: Peygamberlere İman
Birinci Kısım: Peygamberlik Hakikati
1- Nübüvvet
2- Peygamberlerin Sayısı ve Kur’ân-ı Kerim’de İsmi Geçen Peygamberler
3- Peygamberliğin İspatı ve Peygamberliğin Lüzumu
4- Vahiy Nedir?
5- Mûcize Nedir?
6- Peygamberlerin Üç Özelliği
7- Peygamberlerin Beşerden Seçilmesi
8- Peygamberlerin Sıfatları
9- Peygamberlerin Dereceleri ve Ulü’l-Azm Peygamberler
10- Hz. Muhammed (sav) Peygamberlerin En Büyüğüdür
İkinci Kısım: Risalet-i Muhammediye (sav)
A- Peygamberimiz (sav)’in Risalet Ciheti
B- Peygamberimiz (sav)’in Peygamberlik Delilleri
1- Peygamberimiz (sav)’in Şahsı
2- Asr-ı Saadet
3- Kur’ân
4- Şeriat
5- Âlimler ve Evliyalar
6- Önceki Peygamberler
7- Kutsal Kitaplar
8- Peygamberimiz (sav)’in Mûcizeleri
Üçüncü Esas: Kitaplara İman
A- Suhuf
B- Kitaplar
1- Tevrat
2- Zebur
3- İncil
4- Kur’ân
Kur’ân-ı Kerîm’in Günümüze Kadar Tahrif Edilmeden Gelmesi
Kur’ân Mûcizedir
Dördüncü Esas: Meleklere İman
1- Melek Nedir?
2- Meleklerin Yaratılış Sebebi
3- Meleklerin Varlığının İsbatı
4- İnsanlar ve Melekler
5- Meleklerin Kısımları
5- 1- Dört Büyük Melek
5- 2- Müdebbirât Melekleri
5- 3- İnsanlara Görevlendirilmiş Olan Melekler
5- 4- İnsanın Şekillenmesine Görevlendirilmiş Melek
5- 5- Kirâmen Kâtibîn
5- 6- Hafaza Melekleri
5- 7- Münker ve Nekir
5- 8- Cennet Melekleri
5- 9- Cehennem Melekleri
6- Melekler mi, Yoksa İnsanlar mı Üstündür?
7- Cinler ve Şeytanlar
7- 1- Cinler
7- 2- Şeytanlar
7- 3- İblis-Şeytan
7- 4- Şeytanların Yaratılış Sebebi
Beşinci Esas: Ahirete İman
A- Kıyamet Alâmetleri
a- Kıyametin Küçük Alâmetleri
b- Kıyametin Büyük Alâmetleri
B- Kabir Hayatı
C- Öldükten Sonra Dirilmenin İsbatı
D- Âhiret İnancının Faydaları
E- Öldükten Sonra Dirilme ve Âhiret Halleri
1- Öldükten Sonra Dirilme
2- Haşir ve Mahşer
3- Mahşer Yerinin Dehşeti
4- Amel Defterleri
5- Hesap
6- Mîzan
7- Şefâat
8- Havz-ı Kevser
9- Sırat
10- Fetret Ehli
11- A’râf
12- Cennet
13- Cehennem
Altıncı Esas: Kadere İman
1- Kader ve Kazanın Tarifleri
2- Kader ve Kazanın Delilleri
a- Kadere Dair Naklî Deliller
b- Kadere Dair Aklî Deliller
3- Kader ve İrade-i Cüz’iyye
a- İnsanın Bir İradesi Vardır
b- İnsan Fiilleri Allah Tarafından Yaratılır
c- Şerrin Yaratılması Şer Değil, Kesb Edilmesi Şerdir
4- Kader ve Ecel
5- Tevekkül ve Kader
6- Hayırlar Allah’a, Şerler Nefse Nisbet Edilir
YAZAR İDRİS TÜZÜN
STOK KODU 04 01 01 19
KISA KODU SB0017
BARKOD 9786058681989
KAĞIT CİNSİ KÜLTÜREL KİTAPLAR
EN / BOY 14 X 19
AĞIRLIK 0,139

Ek bilgi

Ağırlık 0.139 kg
Boyutlar 19 × 14 × 2 cm

İncelemeler

Henüz inceleme yapılmadı.

Sadece bu ürünü satın almış olan müşteriler yorum yapabilir.

Hoşunuza gidebilir…

%20

İnanıyorum Çünkü – Dr. İdris Tüzün – Süeda Yayınları

İNANIYORUM ÇÜNKÜ – SÜEDA YAYINLARI
9786257575249

 48,00 Sepete Ekle
%20

Elmadan Bakmak – Dr. Mirza Ayhan İnak – Süeda Yayınları

ELMADN BAKMAK – ŞÜEDA YAYINLARI
9786257575225

 40,00 Sepete Ekle

Kampanyalılar

Bu alan seçilen kategori ile alakalı kısa bir açıklama bölümü için kullanılır.
Ürün bulunamadı.